Medezeggenschapraad (M.R.)

 

BS Dynamiek heeft een MedezeggenschapsRaad (MR). De MR heeft advies- en instemmingsrecht m.b.t. zaken als vakantieregeling, begroting, veiligheid op school, grondslag van de school etc. Bij bs Dynamiek bestaat de MR uit minimaal drie vertegenwoordigers van de ouders en minimaal drie leden van het team.


De MR stelt zich voor:

 

Mijn naam is Dolf Onstenk.

Ik ben van 1955, getrouwd en heb twee zoons. Inmiddels ook opa van één( bijna twee) kleinkind(eren).

Wij wonen in Varsseveld.

Ik ben leerkracht in de bovenbouw van Dynamiek.

Vanaf 1979 geef ik les gegeven aan de kinderen in de bovenbouw.

Meestal aan een gecombineerde groep.

Sinds Dynamiek bestaat ben ik voorzitter van de mr.

Vanaf het begin ben ik ook afgevaardigde geweest in de G.M.R..

Sinds kort is dat nu een ouder.

Ik denk en praat graag mee over de zaken die in en rond de school spelen.


Mijn naam is Jilke Liebrand (1982). Ik ben getrouwd met Klaas en samen zijn wij de ouders van Okke (2008) en Tiddo (2010). Aangezien Okke en Tiddo nog in de kleuterbouw en de onderbouw zitten, zal ik nog een tijdje aan Basisschool Dynamiek verbonden zijn. Ik wil graag betrokken zijn bij het wel en wee van de school van mijn kinderen.

Daarnaast vind ik vanuit mijn werk als jeugdzorgwerker de ontwikkeling van kinderen erg belangrijk. Naast het gezin waar kinderen in opgroeien, is de school een belangrijke plek voor kinderen. Ik zou het alle kinderen toewensen dat zij met plezier naar school gaan, zich hier veilig voelen en ruimte voelen om te leren. Ik wil mij hiervoor inzetten en mijn steentje bijdragen door deelname aan de MR. Verbinding en samenwerking vind ik ook belangrijke onderwerpen die ik in de MR steeds opnieuw naar voren wil brengen.

 

Mijn naam is Nienke Koster-Beeks.

Ik ben getrouwd met Maarten en woon in Gaanderen.

Samen hebben we 2 dochters.

Momenteel ben ik juf van groep 3.

Ik draai al een aantal jaren mee in de MR met als doel het belang van de school zo breed mogelijk te vertegenwoordigen

Mijn naam is Winny ter Voert en ik woon in Ulft. Mijn hobby's zijn zingen, schilderen en wandelen. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Twee zonen van 28 en 30 jaar en een dochter van 25 jaar. Ik werk sinds 1975 met plezier in het onderwijs. Ben begonnen op de Rietborgh en werk nu 6 jaar met plezier op Dynamiek . Samen met mijn duo-partner, Maria van der Lande, heb ik dit schooljaar groep 4 onder mijn hoede. Dit jaar neem ik voor het vierde jaar deel aan de MR. Het is voor mij me een nuttige aanvulling op mijn werkzaamheden. De bijeenkomsten die al geweest zijn waren erg interessant. Het lijkt me weer leuk om samen over verschillende onderwerpen mee te beslissen. We gaan ervoor!
 

Ik ben Linda Nieuwenhuis, getrouwd met René Salden en moeder van Daniël. Ik ben sinds 2011 lid van de MR. Als lid van de MR mag ik meedenken en -praten over de zaken die onze kinderen en leerkrachten aangaan. Ik vind het fijn dat ik zo mijn steentje bij kan dragen aan de school. 

 

Vergaderingen MR

De MR komt ongeveer 6 maal per jaar bijeen. Deze bijeenkomsten zijn in de regel openbaar, tenzij er een dwingende reden is de vergadering in een besloten kring te houden. Daarvan wordt vooraf melding gemaakt. De stukken van de MR-vergaderingen zijn hier te downloaden:
 

Notulen MR vergadering van 15-09-2011

Notulen MR vergadering van 29-08-2012

Notulen MR vergadering van 17-06-2013

Notulen MR vergadering van 24-09-2013

 

Als er vragen zijn, bij voorbeeld naar aanleiding van wat u gelezen hebt in de notulen, neemt u dan gerust contact met ons op via mr@bsdynamiek.nl.

 

Medezeggenschapsreglement

De Wet Medezeggenschap Onderwijs geeft regels voor inspraak van bij de school betrokkenen, met name het personeel en de ouders, bij besluitvorming van het schoolbestuur. De inspraak van deze raad is vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. Dit reglement ligt op school ter inzage.

De zes leden van de MR hebben gedurende 2 jaar zitting in de raad. Dan volgen de verkiezingen, waarbij ieder lid eventueel herkozen kan worden.
 

Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR)

Binnen de Stichting Primair Onderwijs Achterhoek "PRO8" is ook een gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) ingesteld. Hierbij wordt de inspraak geregeld op het niveau van de stichting. De GMR heeft advies- en instemmingsrecht m.b.t. bovenschoolse beleidszaken als ICT-kaders en personeelsbeleid.

 

Voor de GMR is een reglement opgesteld waarin bevoegdheden geregeld worden en vertegenwoordigers worden aangesteld.

 

 

De GMR bestaat uit afgevaardigden van de verschillende MR-en van de scholen binnen PRO8. Gezien de omvang van bs Dynamiek heeft onze MR twee afgevaardigden in de GMR.